SPIS TREŚCI

Sekcja 1 Definicje
Sekcja 2 Newsletter
Sekcja 3 Reklamacje
Sekcja 4 Dane personalne
Sekcja 5 Przepisy końcowe

SEKCJA 1 DEFINICJE

konsument – konsument w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG oraz dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Rady i uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG oraz dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa polegająca na otrzymywaniu przez Usługobiorcę uprzednio zamówionych wiadomości dotyczących Sklepu przesyłanych przez Usługodawcę drogą elektroniczną. Zawiera informacje o ofertach, rabatach i nowościach w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy pod nazwą michaelserge.com – sklep internetowy dla mężczyzn prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://michaelserge.com
Usługodawca - ALBIN KAMIL POPŁAWSKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BM ALBIN POPŁAWSKI, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, VAT Unii Europejskiej Numer identyfikacyjny PL9261565906, nr REGON. 080219259, ul. Sucha 172, 66-004 Zielona Góra, Polska.
Klient – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

SEKCJA 2 NEWSLETTER

 1. Klient korzysta z usługi Newsletter dobrowolnie.
 2. Do korzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript i pliki cookies oraz z dostępem do sieci Internet, a także aktywne konto poczty elektronicznej.
 3. Wiadomości e-mail w ramach tej usługi będą wysyłane na adres e-mail Klienta podany podczas subskrypcji Newslettera.
 4. W celu zawarcia Umowy i zapisania się na Newsletter, Klient w pierwszym kroku podaje swój adres e-mail w wyznaczonym miejscu w Sklepie w celu otrzymywania wiadomości Newsletter. Z chwilą zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usług i Usługodawca przystępuje do świadczenia usługi na rzecz Klienta, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W celu prawidłowego świadczenia usługi Newsletter Klient zobowiązany jest do podania prawidłowego adresu e-mail.
 6. W korespondencji e-mail pojawi się informacja o rezygnacji z subskrypcji Newslettera oraz link do rezygnacji z subskrypcji.
 7. Klient może w każdym czasie bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z subskrypcji Newslettera, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: sklep@michaelserge.com.
 8. Kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji lub wysłanie e-maila z prośbą o anulowanie subskrypcji spowoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy o świadczenie tej usługi.

ROZDZIAŁ 3 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Newslettera należy kierować na adres e-mail: sklep@michaelserge.com.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania.

  POZASĄDOWY MECHANIZM REKLAMACYJNY I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, Konsument może skorzystać m.in.
  1. pomoc kompetentnych Europejskie Centrum Konsumenckie EWG-Net. Centra udzielają Konsumentom informacji o ich prawach oraz pomagają w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych z transakcjami transgranicznymi. Pomoc Centrów Konsumenckich jest domyślnie bezpłatna.
   Lista Centrów Konsumenckich właściwych dla każdego kraju znajduje się pod adresem: https://konsument.gov.pl/eck-w-Europie/;
  2. Rozstrzyganie sporów online (ODR) opracowany przez Komisję Europejską, dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN.
 4. Ponadto na terenie RP dostępne są następujące opcje wsparcia:
  1. mediacje prowadzone przez właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora handlowego, do którego należy skierować wniosek o przeprowadzenie mediacji. Postępowanie jest z zasady nieodpłatne. Lista Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomoc właściwego miejscowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym, w którym należy złożyć wniosek o ponowne zbadanie sprawy do sądu polubownego. Postępowanie jest z zasady nieodpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatna pomoc miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

ROZDZIAŁ 4 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta w związku z subskrypcją Newslettera jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym innych celów i podstaw przetwarzania danych, a także odbiorców danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce Prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości zawartą w Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych – „`RODO".
 2. Dane Klienta przetwarzane są w celu wysyłki Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie Klienta zmierzające do zawarcia takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Usługodawca, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Brak podania danych oznacza, że ​​Usługodawca nie będzie mógł świadczyć takiej usługi.
 4. Dane Klienta będą przetwarzane do:
  1. Klient zrezygnuje z Newslettera;
  2. zaprzestanie możliwości dochodzenia przez Klienta lub Usługodawcę roszczeń związanych z Newsletterem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania był uzasadniony interes Usługodawcy
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co dzieje się najpóźniej.
 5. Klient ma prawo żądać:
  1. dostęp do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowanie,
  3. ich usunięcie,
  4. ograniczenie przetwarzania,
  5. przeniesienie danych do innego administratora
   oraz prawo do:
  6. wniesienia w dogratism momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta – wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 7. Jeżeli Klient uzna, że ​​jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SEKCJA 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Przez ważną przyczynę rozumie się niezbędną zmianę Regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa mających zastosowanie do usługi Usługodawcy.
 2. Informacja o planowanych zmianach Regulaminu zostanie przesłana na adres e-mail Klienta wskazany przy zapisaniu się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie zmian.
 3. Jeżeli Klient nie wyrazi sprzeciwu wobec planowanej zmiany Oczekuje jej wejścia w życie, uważa się, że ją zaakceptował.
 4. Jeżeli Klient nie akceptuje planowanych zmian, powinien przesłać powiadomienie o tym fakcie na adres e-mail Usługodawcy: sklep@michaelserge.com. Spowoduje to rozwiązanie umowy o świadczenie usług z dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 6. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest w języku angielskim.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostaną poddane sądowi właściwemu dla siedziby Usługodawcy.